Обяви след 15.04.2016

Обява № 007 от 05.04.2018 г. 
Предмет на поръчката:

„Доставка на техника и оборудване по проект, финансиран по програма за трансгранично  сътрудничество „Interreg V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020”, по обособени позиции“.

 

Обява № 006 от 05.02.2018 г
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ „СТАРА ПЛАНИНА“ И „ВЕЛА ПЕЕВА“ В С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“.

 

Обява № 005 от 28.08.2017 г. 
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

"РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОКРИВ И КОРНИЗ НА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 322,5 КВ. М. С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ" В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ", ФИНАНСИРАНИ С ДОГОВОР № РД 11-05-11 ОТ 17.08.2017 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА"  

 

Обява № 004 от 13.06.2017 г. 
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ”РОСИЦА” В С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“

 

Обява № 003 от 02.05.2017 г. 
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ - 1927 Г.” - С. ПИПЕРКОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

 

Обява № 002 от 27.02.2017 г. 
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

“Възлагане на автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община  Ценово” със следните обособени позиции:

 

Обява № 001 от 04.05.2016 г. 
за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

„Предоставяне на консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на Път RSE1211 /II-54/ Ценово – Белцов – Кривина – пристанище Кривина и изграждане на мрежа за широколентов интернет” на Община Ценово, Област Русе по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“