„Закупуване на офис оборудване по проект ROBG-417 “Трансгранично партньорство между Ценово-Хотеларе-Гряка срещу природни рискове“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020”

Обява № 012 от 11.10.2018 г.  
Титулна страница  
Указания  
Методика за оценка на офертите  
Технически спецификации   
Проект на договор  
Указания за попълване образците на документи  
Образец 1- опис на документи  
Образец 2 - ЕЕДОП  
Образец 3  
Образец 4  
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  
19.11.2018
Протокол от 19.11.2018 година   

14.12.2018
ДОГОВОР № 13110122018 ДЗ ОТ 10.12.2018