ОБЩИНА ЦЕНОВО ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

І. Административни услуги извършвани от звено "Гражданска регистрация":

 1. Извършване на адресна регистрация или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес;
 2. Издаване на удостоверение за вписване в "Картотечен регистър на населението";
 3. Заверка на Декларация за постоянно пребиваване на чужденец в Република България;
 4. Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;
 5. Съставяне на акт за раждане / смърт;
 6. Промяна на име на български гражданин по чл.19 и чл.19 а от ЗГР.;
 7. Издаване на заповед за настойничество и попечителство;
 8. Издаване на дубликати на удостоверения за раждане, граждански брак, както и на повторно издаване на препис – извлечение от акт за смърт;
 9. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец;
 10. Издаване на удостоверение за наследници;
 11. Издаване на удостоверение за семейно положение;
 12. Издаване на удостоверение за родствени връзки;
 13. Издаване на удостоверение за идентичност на имена;
 14. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина;
 15. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или смърт;
 16. Оказване на услуги за радостни ритуали:
  • граждански ритуал, в зала;

ІІ.Административни услуги извършвани от дирекция „Специализирана  администрация” отдел "МДТ"

 1. Приемане на декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот;
 2. Приемане на декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;
 3. Приемане на уведомление по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за закриване на партида на МПС;
 4. Приемане на декларация по чл.61н от ЗМДТ за патентен данък;
 5. Приемане на декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче;
 6. Издаване на удостоверения за данъчна оценка;

ІІІ. Административни и технически услуги извършвани от звено "ТСУ":

 1. Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти до /1/ един квартал.
 2. Презаверяване на скица, от издаването, на които са изтекли 6 месеца.
 3. Издаване на скица - виза за проучване и проектиране по ЗУТ.
 4. Предоставяне на извадка от кадастрален и регулационен план или части от тях в цифров вид върху магнитен носител.
 5. Издаване на виза за узаконяване на строеж / по § 184 от ЗУТ/.
 6. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство.
 7. Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот.
 8. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж.
 9. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти / павилиони, маси и др. / по чл. 56 от ЗУТ.
 10. Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент по чл. 57 от ЗУТ придружени с инвестиционен проект след разглеждане от ОЕСУТ.
 11. Издаване на удостоверение за степен за завършеност на строеж.
 12. Издаване на удостоверение по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ, че е попълнен кадастрален план и е предадена екзекутивната документация.
 13. Уведомление за премахване на собствен законен строеж по чл. 197, ал. 1 от ЗУТ. - Услугата не се заплаща
 14. Издаване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ със заповед на Кмета на Община Ценово /чл. 124а, от ЗУТ /в обхват до един квартал/.
 15. Съгласуване и одобряване на подробен устройствен план (ПУП) /в обхват до 1/един/ квартал/.
 16. Съгласуване и одобряване на ПУП за поземлени имоти /извън границите на урбанизираните територии и линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на заселените места/.
 17. Издаване на Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ за поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия по чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
 18. Издаване на разрешение на комплексен проект за инвестиционна инициатива /чл. 150 от ЗУТ/- /допускане изработване/.
 19. Издаване на заповед по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за промяна на инвестиционните намерения или смяна на титуляра на издаденото разрешение за строеж.
 20. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по чл. 144, от ЗУТ, които са основание за издаване на разрешение за строеж.
 21. Издаване на разрешение за строеж / акт за узаконяване / по чл. 148 и § 184, ал. 7 от ЗУТ.
 22. Съгласуване и одобряване на частите на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ.
 23. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строежа и откриване на строителна площадка по чл.157, ал.2 от ЗУТ.
 24. Попълване и поправка на кадастрална основа / за населени места без кадастрална карта /  (по §4 от) ЗКИР – издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ. – Услугата не се заплаща / освен в случаите, когато обекта ще се въвежда в експлоатация.
 25. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория.
 26. Издаване на заповед на Кмета на Община Ценово за установяване право на преминаване през поземлен имот по чл. 192, ал.2 от ЗУТ.
 27. Издаване на заповед на Кмета на Община Ценово за установяване право на преминаване през общински поземлен имот по чл. 192, ал. 3 от ЗУТ.
 28. Учредяване на право на прокарване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение за строеж, за проводи на инженерната инфраструктура по чл. 193, ал. 3 от ЗУТ.
 29. Учредяване на право на прокарване през общински поземлен имот за издаване на разрешение за строеж, за проводи на инженерната инфраструктура по чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.
 30. Регистрация на технически паспорт.
 31. Попълване приложение на данъчна декларация;

IV. Административни услуги извършвани от звено "Общинска собственост":

 1. Издаване на заверено препис – извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори;
 2. Справка и издаване на документи от архив;
 3. Издаване на удостоверение, че имота не е общинска собственост;
 4. Тръжни книжа за отдаване под наем:
        • за нежилищни имоти;
        • за земеделска земя.
 5. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали – такса на кв. метър;
 6. Издаване на удостоверение за категоризация на заведения за хранене и развлечение;
 7. Издаване на разрешително за работа с удължено работно време;
 8. Издаване на разрешително за търговия с тютюн и тютюневи изделия;
 9. Заверка на "Регистър за покупка и внос на отпадъци от черни и цветни метали" и "Регистър за продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали";