• ОБЯВА За 1 (една) вакантна длъжност за експерт в офиси за военен отчет в общини Две могили и Борово
  14.06.2024

   14.06.2024

 • Община Ценово уведомява заинтересованите, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
  7.06.2024
  Изх.№ 918
  07.06.2024 г.
    О Б Я В Л Е Н И Е
  Общинска администрация при Община Ценово, област Русе, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), с възложител Община Ценово, в обхват на УПИ І в кв.
 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки ) длъжности
  7.06.2024

   07.06.2024

 • Съобщение ТСУ ПУП ПП Джюлюница
  22.05.2024
  Изх. № 841/22.05.2024г. 
  Уведомление до собствениците на поземлен имот 83 по кадастралния план на
 • Съобщение ТСУ ПУП ПП Новград
  22.05.2024
  Изх.№ 806
  14.05.2024 г.
  СЪОБЩЕНИЕ
  О Б Я В Л Е Н И Е  ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ
  Със Заповед № РД-11-056/13.05.2024г. на Кмета на Община Ценово е допуснато изработване на Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за УПИ І в кв. 83 по плана на с. Новград, общ.
 • Съобщение ТСУ ПУП ПП Долна Студена
  22.05.2024
  Изх. № 842
  22.05.2024г.
    
  СЪОБЩЕНИЕ
   за издадена заповед за одобряване на проект за поправка на границите и нанасяне на четири сгради с техните площи за ПИ 265, кв. 19 по кадастралния план на с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе, с адрес: ул.
 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на имоти представляващи земеделска земя
  22.05.2024

  22.05.2024

  ОБЯВА

       На основание Заповед № РД – 11 – 060 от 22.05.2024 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 /пет/ години на следните имоти, представляващи земеделска земя.

 • Указания за прилагане на схема за държавна помощ
  10.05.2024

  10.05.2024

  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ” ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

 • Съобщение относно установено нападение от Марокански скакалец в Област Кърджали
  24.04.2024

  24.04.2024

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Протоколи за разпределение на пасища Долна Студена, Белцов и Джюлюница
  18.04.2024
  18.04.2024
   ПРОТОКОЛ
  От 15.04.2024г. от 09:00 часа на основание Заповед с № 094 от 09.04.2024г. комисия от Община Ценово, се събра и разгледа заявленията подадени по реда на чл. 37 и, ал.