• Заповед на кмета на Общината във връзка с доброволното премахване на преместваеми обекти
  9.03.2018

  09.03.2018

  ЗАПОВЕД

             Заповед №РД-11/031 от 08.03.2018г.на кмета на Общината във връзка с доброволното премахване на преместваеми обекти разположени в УПИ IV-912, КВ.39 - с.Ценово Община Ценово, област Русе, ул. Хан Аспарух". 

 • Съобщение съгласно чл.62а ал1 от Закона за водите
  8.03.2018

  08.03.2018

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  съгласно чл.62а ал1 от Закона за водите

  Относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Басейнова дирекция Плевен във връзка с проектиране на обект: "Предприятие за преработка на плодове" в с. Новград

 • Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
  6.03.2018

  06.03.2018

  Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Ценово

  Прочети подробно » 

   
 • Със Заповед №РД-11/29 от 26.02.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелилия публичен търг
  6.03.2018

  06.03.2018

  ОБЯВА

 • Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ
  20.02.2018

  20.02.2018

  Годишен отчет за изпълнение на Програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ 

  Прочети подробно » 

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост
  5.02.2018

  05.02.2018

  ОБЯВА

 • Списъци на оценени и чакащи кандидат-потребители на услугата "Личен асистент"/"Домашен помощник"
  30.01.2018
 • Заповед за прекратяване на търг
  30.01.2018

  30.01.2018

 • Предложение за Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
  28.01.2018

  28.01.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от Галина Цветанова Георгиева
  Председател на Общински съвет - Ценово, област Русе

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинска земя – частна общинска собственост
  25.01.2018

  25.01.2018