• Информация за външен авариен план
  7.06.2017

  07.06.2017

  ИНФОРМАЦИЯ

  За външния авариен план, включваща указания за следване на инструкциите на органите за защита при бедствия по време на авария на “Складова база за минерални торове с. Долна Студена, община Ценово ” с оператор “БОРЕАЛИС Л.А.Т. БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 • Заповед на кмета на община Ценово във връзка със събаряне на сгради в с. Ценово ул. "Пеньо Пенев"4
  6.06.2017

   06.06.2017

  Заповед на кмета на община Ценово във връзка със събаряне на сгради в с.  Ценово ул. "Пеньо Пенев"4
  Настоящата заповед да се връчи на 

  НАСЛЕДНИЦИТЕ НА 
  ГЕОРГИ ТОМОВ МАРКОВ

   

  Заповед №РД-11-053 от 05.06.2017г. >>  

 • Растително-защитни мероприятия - третиране на слънчоглед и царевица
  29.05.2017

   29.05.2017

 • Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  22.05.2017

  22.05.2017

  ОБЯВЯВА 

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години
  15.05.2017

   15.05.2017

 • ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 149 от ЗУТ, е издадено Разрешение за строеж № 3 / 11.05.2017 год.
  15.05.2017

   15.05.2017

  О Б Я В Л Е Н И Е
  ОБЩИНА ЦЕНОВО съобщава, че на основание чл. 149 от ЗУТ, е издадено Разрешение за строеж № 3 / 11.05.2017 год. на ОБЩИНА ЦЕНОВО. 
   
 • Покана за участие в провеждане на процедура за избор на членове на Съвета на децата
  5.05.2017

   05.05.2017

 • Предложение на Кмета на общината относно приемане на Наредба за местоположението на стопанските сгради за животни и птици
  24.04.2017

  24.04.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение от Кмета на общината относно приемане на Наредба за изменение на Наредба 3
  19.04.2017

  19.04.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

  Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба №3 за местните данъци такси и цени на услуги, извършвани от общинска администрация в Община Ценово.

 • Избор на изпълнител на професионалното обучение
  10.04.2017

  Публикувана: 10.04.2017

  ОБЯВА

  Избор на изпълнител на професионалното обучение