• На 18 и 19 юли в община Ценово ще се проведе дезинсекционно мероприятие
  14.07.2023

  14.07.2023

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

 • Заповед спечелил търг за наем пасища за 1 година
  13.07.2023

    13.07.2023

 • Заповед № РД – 11 – 102 от 11.07.2023 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване
  12.07.2023

   12.07.2023

 • Проект на план за защита при възникване на нефтени разливи по река Дунав, крупни катастрофи и инциденти при осъществяване на корабоплаването
  4.07.2023

  04.07.2023

  СЪОБЩЕНИЕ 

  във връзка с приемане на предложения и становища относно Проекта на плана за действие при възникване на нефтени разливи по река Дунав, крупни катастрофи и инциденти при осъществяване корабоплаването по реката и бреговата инфраструктура

 • Обявление автомагистрала Русе-В. Търново - национален обект
  29.06.2023

   29.06.2023

 • Обявление засегнати имоти Ценово и Долна Студена
  28.06.2023

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

 • Одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VІІ цех за производство на млечни произведения
  28.06.2023

  Изх. № 1210
  28.06.2023 г.

   ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

  -  „БАБУЧА 77“ ЕООД

 • Обява за тьрг с явно наддаване за продажба имот в Белцов
  23.06.2023
  23.06.2023
  ОБЯВА
   
  На основание Заповед №РД–11–096 от 23.06.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 03745.80.2016, находящ се в с.
 • Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на недвижими имоти
  20.06.2023

   20.06.2023

 • Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободно незастроено дворно място
  20.06.2023

  20.06.2023

  ОБЯВА