• Заповед за прекратяване на съсобственост Новград
  23.05.2023

  23.05.2023

  ЗАПОВЕД

 • Уведомление до собствениците на поземлени имоти 74, 73 и 76 в кв. 37 по кадастралния план на с. Долна Студена, Община Ценово
  22.05.2023

   Изх. № 1005

 • Одобрен е проект за ПУП- Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ІІІ-383 в кв. 36 по плана на с. Ценово
  19.05.2023

   Изх.№ 1003

 • Уведомяваме Ви, че на 26.05.2023г. от 20:00 часа Община Ценово ще проведе наземно третиране срещу комари
  19.05.2023

  19.05.2023

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Обявления на разрешенията за строеж през 2023
  12.05.2023
  12.05.2023
  Обявления на разрешенията за строеж през 2023
 • Обявления на разрешенията за строеж през 2022
  12.05.2023
  12.05.2023
  Обявления на разрешенията за строеж през 2022
   
 • О Б Я В А за провеждане на конкурс на 27.06.2023г. и 28.06.2023г. във в. ф. 54800-Национална гвардейска част, гр. София
  11.05.2023

   11.05.2023

 • Със Заповед № РД – 11 – 068 от 09.05.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години
  9.05.2023
  09.05.2023
  ОБЯВА
             Със Заповед № РД – 11 – 068 от 09.05.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на:
  Обект I.
 • В сградата на Община Ценово е изложен проект за Изменение на план регулация на УПИ ІІІ-383 в кв. 37, с. Ценово
  25.04.2023
  Изх. № 868
  25.04.2023 г.
  ДО
  Цветан Георгиев Банев, носител на вещни права на УПИ ІІІ-383, кв. 37,
  с. Ценово, общ. Ценово
  Димитричка Георгиева Славова, носител на вещни права УПИ ІІІ-383, кв. 37,
 • Обявление ПУП ПП Ценово
  20.04.2023

   Изх. № 845