• От 23.06.2023г. до 24.06.2023г. от 20:00 часа Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
  20.06.2023

  20.06.2023

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Заповед спечелил търг за продажба на имоти ОС Караманово
  16.06.2023
  16.06.2023
   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ
   
     Със Заповед № РД – 11 – 087 от 15.06.2023 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ II-269, в кв.
 • Протокол за прокарване на кабел от Соларплант Пиперково
  15.06.2023

  15.06.2023г.

 • Протокол за прокарване на кабел на Соларплант
  13.06.2023

   

  12.06.2023г.

     ПРОТОКОЛ

 • Действия по одобряване на (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VІІ цех за производство на млечни произведения в кв. 69 село Ценово
  7.06.2023

  Изх.

 • Съобщение за издадена заповед за одобряване на проект за изменение на кадастрален план за ПИ 74 в кв. 37 с. Долна Студена
  5.06.2023
  Изх. № 1059
 • Протокол по заявление за право на прокарване с. Белцов
  1.06.2023
  01.06.2023
  П Р О Т О К О Л
  Днес 01.06.2023 г. на основание Заповед № 130 от 26.05.2023год.
 • Заповед спечелил търг за наем на имот 5 г.
  30.05.2023

   30.05.2023

 • Открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в село Караманово
  29.05.2023

   29.05.2023

 • протокол по заявление за Право на прокарване
  25.05.2023
  25.05.2023
  П Р О Т О К О Л
  Днес 25.05.2023г. на основание Заповед № 123 от 17.05.2023год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№1837/16.05.2023г., от Евелина *** Георгиева с ЕГН **********от гр.