• Разпределението на масивите за ползване на земеделски земи
  15.10.2018

  15.10.2018

  СЪОБЩЕНИЕ 

  Разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, в това число разпределението на имотите по чл. 37в, ал. З, т. 2 от ЗСПЗЗ /т. нар. ”бели петна”/ в землищата на селата от община Ценово област Русе за стопанската 2018 / 2019 г., 

 • Община Ценово съобщава, че е започната процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
  12.10.2018

  12.10.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Разработена е схема за определяне на обхвата на доклад за екологична оценка
  8.10.2018

  08.10.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти
  20.09.2018

  20.09.2018

  ОБЯВА

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти общинска собственост
  20.09.2018

  20.09.2018

  ОБЯВА

   На основание Заповед № РД–11–151 от 18.09.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти общинска собственост:

 • Със заповед на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
  18.09.2018
  18.09.2018
  ОБЯВА
             Със Заповед №РД-11/ 147 от 17.09.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – общинска собственост, който се намира в с.
 • Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
  18.09.2018

  18.09.2018

  ОБЯВА

     Със Заповед №РД-11/ 149 от 17.09.2018г. и Заповед №РД-11/ 150 от 17.09.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища. 

 • Докладна записка от Цветомир Петров
  14.09.2018

  14.09.2018

  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
  от Цветомир Крумов Петров, действащ в качеството си на Кмет на Община Ценово, 
  оправомощен съгласно Заповед  за заместване с номер 344 от 07.09.2018 на Кмета на Община Ценово.

 • Съобщение относно Кампания на НАП към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи
  13.09.2018

  13.09.2018

  СЪОБЩЕНИЕ 

     ОТНОСНО: Кампания на НАП към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи за деклариране на доходи от субсидии и държавни помощи.

 • Предложение от Кмета за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
  13.09.2018

  13.09.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе