• Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти общинска собственост
  20.09.2018

  20.09.2018

  ОБЯВА

   На основание Заповед № РД–11–151 от 18.09.2018г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти общинска собственост:

 • Със заповед на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг
  18.09.2018
  18.09.2018
  ОБЯВА
             Със Заповед №РД-11/ 147 от 17.09.2018г. на кмета на Община Ценово се определя спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – общинска собственост, който се намира в с.
 • Със заповеди на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
  18.09.2018

  18.09.2018

  ОБЯВА

     Със Заповед №РД-11/ 149 от 17.09.2018г. и Заповед №РД-11/ 150 от 17.09.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища. 

 • Докладна записка от Цветомир Петров
  14.09.2018

  14.09.2018

  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
  от Цветомир Крумов Петров, действащ в качеството си на Кмет на Община Ценово, 
  оправомощен съгласно Заповед  за заместване с номер 344 от 07.09.2018 на Кмета на Община Ценово.

 • Съобщение относно Кампания на НАП към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи
  13.09.2018

  13.09.2018

  СЪОБЩЕНИЕ 

     ОТНОСНО: Кампания на НАП към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи за деклариране на доходи от субсидии и държавни помощи.

 • Предложение от Кмета за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
  13.09.2018

  13.09.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на Кмета за изменение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 01-12-2018
  11.09.2018

  11.09.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение на Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 01-12.2018
  11.09.2018

  11.09.2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповед за отмяна на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  11.09.2018

  11.09.2018

  Заповед

  На основание Заповед № РД–11–143 на Кмета на Община Ценово се отменя процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните обекти общинска собственост:

 • Спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища
  28.08.2018

  28.08.2018

  ОБЯВА

  Със Заповед №РД-11/ 133 от 27.08.2018г. и Заповед №РД-11/ 134 от 27.08.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година, недвижими имоти общинска собственост, представляващи пасища.