• Съобщение ТСУ ПУП-ПП Ценово
  16.04.2024
  Изх. № 700
  16.04.2024г.
   
  Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 59, взето на заседание с Протокол № 9 от 27.03.2024г.
 • Съобщение ТСУ ПУП Новград
  10.04.2024

  Изх. № 681
  09.04.2024 г.

 • Заповед за ползване на полски пътища 2023-2024
  26.03.2024
  26.03.2024
  ЗАПОВЕДИ
   
  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, писмо с наш Вх. № 523/12.02.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр.
 • Справка към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 2
  25.03.2024
  25.03.2024
  СПРАВКА
   Към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово.
 • Заповед за наем на стоматологичен кабинет за 5 години
  19.03.2024

    19.03.2024

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба
  14.03.2024

   14.03.2024

 • Съобщение ТСУ ПУП Ценово довеждащ път
  14.03.2024

  Изх.№ 432
  14.03.2024 г.

 • Заповед за спечелил търг за продажба на имот с. Ценово
  11.03.2024

   11.03.2024

 • СПРАВКА към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 8
  11.03.2024
  11.03.2024
  СПРАВКА
   Към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 8 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ценово.
 • СПРАВКА към наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
  11.03.2024
  11.03.2024
  СПРАВКА
   Към наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово.