• Покана за заключителна конференция
  19.09.2017

  19.09.2017

 • Предложение на кмета за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях
  8.09.2017

  08.09.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Доклад за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
  5.09.2017
 • ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2016 г." на Община Ценово
  28.08.2017

  28.08.2017

  П О К А Н А
  за
  публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2016г."
  на Община Ценово 

 • Предложение на кмета за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово
  7.08.2017

  07.08.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: 

 • Основен Ремонт на улица "Росица" в село Ценово
  2.08.2017

   02.08.2017

 • Изготвена е Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
  2.08.2017

   02.08.2017

 • Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие – третиране срещу комари
  2.08.2017

  02.08.2017

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е             

 • Община Ценово открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  1.08.2017

  01.08.2017

  ОБЯВА

 • Предложение на Кмета относно приемане на Наредба № 19 за местните данъци и изменение на Наредба № 3 за местните данъци
  28.07.2017

  28.07.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе