• Заповед № 181 от 25.10.2018 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране
  29.10.2018
 • Благотворителен концерт "Подай ръка"
  26.10.2018
  26.10.2018
  БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ
 • Спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година
  26.10.2018
  26.10.2018
  ОБЯВА
  Със Заповед №РД-11/ 166 от 15.10.2018г., Заповед №РД-11/ 167 от 15.10.2018г., Заповед №РД-11/ 168 от 15.10.2018г.
 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
  25.10.2018

  25.10.2018

  ОБЯВА

 • Заповед на кмета за определяне на спечелилите публичен търг с тайно наддаване за продажба недвижими имоти общинска собственост
  19.10.2018

  19.10.2018

  ОБЯВА

       Със Заповед №РД-11/ 170 от 15.10.2018г. и Заповед №РД-11/ 171 от 15.10.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с тайно наддаване за продажба недвижими имоти общинска собственост.

 • Открива се процедура по провеждане на публичен оповестен търг с тайно наддаване
  16.10.2018

  16.10.2018

  ОБЯВА

 • Разпределението на масивите за ползване на земеделски земи
  15.10.2018

  15.10.2018

  СЪОБЩЕНИЕ 

  Разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, в това число разпределението на имотите по чл. 37в, ал. З, т. 2 от ЗСПЗЗ /т. нар. ”бели петна”/ в землищата на селата от община Ценово област Русе за стопанската 2018 / 2019 г., 

 • Община Ценово съобщава, че е започната процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
  12.10.2018

  12.10.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Разработена е схема за определяне на обхвата на доклад за екологична оценка
  8.10.2018

  08.10.2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Открива се процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти
  20.09.2018

  20.09.2018

  ОБЯВА