• Областна администрация Русе ще проведе на 11.10.2017 г. от 10,30 ч. в салона на НЧ "Хр. Ботев 1898" с. Ценово Инициатива "Ефективност на партньорствата - фактор за устойчиво социално-икономическо развитие
  6.10.2017

  06.10.2017

  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ

 • Предложение на Кмета относно приемане на Наредба 19 и изменение на Наредба 3
  25.09.2017

  25.09.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповед на кмета за забраняване нерегламентираната продажба на живи животни на общинските пазари в населените места
  20.09.2017

  20.09.2017

  ЗАПОВЕД
  №РД 11-110 /14.09.2017

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

    Забранявам нерегламентираната продажба на живи животни на общинските пазари в населените места на територията на Община Ценово.

 • Предложение на кмета за приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд
  20.09.2017

   20.09.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина от общински горски фонд на Община Ценово за 2018 г.

 • Покана за заключителна конференция
  19.09.2017

  19.09.2017

 • Предложение на кмета за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях
  8.09.2017

  08.09.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Доклад за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.
  5.09.2017
 • ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2016 г." на Община Ценово
  28.08.2017

  28.08.2017

  П О К А Н А
  за
  публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2016г."
  на Община Ценово 

 • Предложение на кмета за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово
  7.08.2017

  07.08.2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: 

 • Основен Ремонт на улица "Росица" в село Ценово
  2.08.2017

   02.08.2017