Новини

Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“
13.08.2018
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
02.07.2018
Експерти от областна администрация Русе и община Ценово се запознаха с румънския опит в управлението на европейски проекти
25.06.2018
Прессъобщение
22.05.2018
Прессъобщение
16.05.2018
Български и румънски експерти обмениха опит в управлението на европейски проекти
30.04.2018
Прессъобщение: Община Ценово започва да работи по нов трансграничен проект
18.04.2018
Презентация за извършената дейност през 2017 година в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" с. Ценово
14.03.2018
ПРОТОКОЛ № 1 от Редовно Общо Събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
16.02.2018
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА
12.02.2018

Обяви

Предложение за приемане на наредба № 21 за управление на отпадъците на Община Ценово
17.08.2018
Публичен търг с явно наддаване за земеделска земя – пасища и мери на Община Ценово
06.08.2018
На основание Заповед на Директора на ОУ „Христо Ботев”– с. Караманово, общ. Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване
02.08.2018
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Ценово
31.07.2018
Открива се процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на следните недвижими имоти
27.07.2018
Предложение от Кмета за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост
13.07.2018
Предложение на кмета за допълване на годишната програма за разпореждане с имотите-общинска собственост на Община Ценово
12.07.2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от д-р Петър Георгиев Петров Кмет на Община Ценово, област Русе
11.07.2018
Списък на оценените кандидат-потребители, чакащи за услугата "Личен асистент"/"Домашен помощник
10.07.2018
Със Заповед №РД-11/ 100 от 03.07.2018г. и Заповед №РД-11/ 101 от 03.07.2018г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг
05.07.2018