Новини

В Община ЦЕНОВО на 13 септември 2016 г в Здравната служба в с. Ценово ще се проведе информационно събитие
08.09.2016
УСПЕШНО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО“
30.06.2016
Решение на Министерството на околната среда и водите
13.06.2016
ПОКАНА за Общо събрание на „МИГ Ценово- Свищов“
26.05.2016
ПОКАНА за обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общността местно развитие на „МИГ Ценово- Свищов“
25.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
09.05.2016
Покана за обучение на местни лидери
03.05.2016
Работна среща за консултиране с местната общност
22.04.2016
Покана за учредително събрание на местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
07.04.2016
Покана за участие в подготвителни информационни срещи
22.03.2016

Обяви

Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 20 години
21.09.2016
Съобщение относно реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари
02.09.2016
ОБЯВИ ДФЗ
02.09.2016
Решение относно приемане на "Програма за опазване на околната среда на Община Ценово за периода 2016-2020г."
01.09.2016
Предложение относно приемане на "Програма за управление отпадъците на Община Ценово за периода 2016-2020г."
01.09.2016
Съобщение относно инвестиционно предложение във връзка с музей в с. Новград
31.08.2016
Предложение на Кмета относно допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
23.08.2016
Обява във връзка с инвестиционно предложение "Рехабилитация и реконструкция на Път RSE1211 /II-54/ Ценово - Белцов - Кривина - пристанище Кривина"
23.08.2016
Протокол №1 от редовно общо събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО /БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/
18.08.2016
Предложение на кмета за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
17.08.2016