Мерки за предотвратяване възникването на пожари през есенно–зимен отоплителен сезон 2020/ 2021 година

С настъпване на есенно-зимния сезон се понижават средноденонощните  температури  и възниква необходимост от отопление на сградите, с което се увеличават предпоставките за възникване на пожари в бита и обществения сектор.

Основните причини за пожарите са неправилно ползване или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и неизправни и непочистени комини. Преобладаващи са пожарите, които възникват в жилищни сгради.

С цел предотвратяване възникването на пожари през есенно-зимния сезон от гражданите е необходимо е да се спазват следните правила за пожарна безопасност при експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди:

    1. При използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди:
            - Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
            - Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
            - Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
            - Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.
            - При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!
            - Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

     2. При използване на печки с твърдо гориво (дърва или въглища):
            - Не използвайте самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
            - Да се предвиди отстояние от печките до горими предмети не по-малко от 50 см.
            - Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
            - Да се постави негорима подложка с прагове от трите страни, която да излиза отстрани поне на 25 см, а отпред най-малко на 50 см от уреда;
            - Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.
            - Отворите към комина да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
            - Преди началото на отоплителния сезон комините задължително да се почистят от налепи и сажди.
            - Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).
            - Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай.
            - Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
            - Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.

    Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте!
Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

      3. При използване на печки с газово гориво (пропан-бутан):
            - Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди да се извършват само от специалисти.
            - Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.
            - Отопляваните с газови печки помещения задължително да са с постоянна естествена вентилация.
            - Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота „терен” (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.
            - Отопляваните с газови печки помещения задължително да са с постоянна естествена вентилация.

     Ако имате близък или съсед, който е трудноподвижен или болен и прекарва по-голямата част от времето си сам - това е най-рисковата група при пожар! Обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това.

             При възникване на пожар съобщете по най-бързия начин на телефон 112