Административни услуги Местни данъци и такси 

- Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 от ДОПК)  
- Издаване на удостоверение за декларирани данни  
- Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство  
- Издаване на копие от подадена данъчна декларация  
- Предоставяне на данъчна и осигурителна информация  
- Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства  
- Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж  
- Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване  
- Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 
- Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци  
Искане за служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11ДОПК  
Декларация по чл.14 от ЗМДТ   
Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ  
Декларация по чл.60 ал.3 от Наредба № 3 на ОбС-Ценово за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване