Предмет на поръчката: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" В СЕЛО ДОЛНА СТУДЕНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”

1. Обява 027 от 24.04.2020 г.
2. Технически спецификации;
3. Методика за оценка;
4. Проект на договор;
5. Образци;
6. Заснемане на обекта;
7. Информация по чл. 44 от ЗОП

22.06.2020 г