Предмет на поръчката: 
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ – 1898“, С. ЦЕНОВО ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

Обява № 014 от 01.04.2019 г.  
Методика за оценка на офертите;  
Проект на договор; 
Технически спецификации;  
Заснемане и спецификации;  
Образци на документи  
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 

22.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ ОТ 22.05.2019г. 

08.07.2019 г.
ДОГОВОР № 08111062019ДЗ  ОТ  11.06.2019