Предмет на поръчката: 
„Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект - улица „Димчо Дебелянов“ с. Ценово и подобект - улица “Хан Аспарух“ с. Белцов, община Ценово, област Русе“
Обява № 016 от 25.04.2019 г. ;  
Технически спецификации;   
Проект на договор;   
Образци на документи;  
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  

16.05.2019 г. 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти 
10.06.2019 г.
Протокол от 10.06.2019 г.

08.07.2019 г.
ДОГОВОР № 08720062019ДЗ  ОТ  20.06.2019