Предмет на поръчката: 
Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка, по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе по ПРСР 2014-2020 г.”

1. Обява № 024 от 29.10.2019 г.;  
2. Методика за оценка на офертите;  
3. Технически спецификации;  
4. Проект на договор;  
5. Образци на документи;  
6. Технически проект;  
7. Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  

11.11.2019 г. 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти   
20.11.2019 г.