„Доставка на техника и оборудване по проект, финансиран по програма за трансгранично  сътрудничество „Interreg V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020”, по обособени позиции“.

Обява № 007 от 05.04.2018 г. 
Указания  
Технически спецификации  
Образец 1– опис на документи 
Образец 2 – ЕЕДОП 
Образец 3.1 
Образец 3.2 
Образец 4.1 
Образец 4.2 
Образец 5  
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 

 13.04.2018 г.
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти 

10.05.2018 г.
Протокол от 10.05.2018г.  

21.05.2018 г.
Договор 05321052018ДЗ   

Договор 05421052018ДЗ