Процедури след 15.04.2016

 

11.10.2017
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет: 
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017-2018 ГОДИНА“. 

 

 

18.08.2017
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет:  
„ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО “ 

 

09.05.2017
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП – с предмет:  

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ЗА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 

 

24.10.2016
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет:  

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016-2017 ГОДИНА“

 

30.08.2016
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА (ОС)“ 

 

 26.07.2016
Открита процедура по ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, буква „б“ ОТ ЗОП –с предмет: 

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА "РАБОТЕН"И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В С. ЦЕНОВО, С. ДОЛНА СТУДЕНА, С. БЕЛЦОВ, С. БЕЛЯНОВО, С. КРИВИНА, С. ПИПЕРКОВО, С. КАРАМАНОВО, С. НОВГРАД И С. ДЖУЛЮНИЦА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ" С КОИТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-202 Г.

 

26.07.2016
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет: 

„ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В С. ЦЕНОВО, С. ДОЛНА СТУДЕНА, С. БЕЛЦОВ, С. БЕЛЯНОВО, С. КРИВИНА, С. ПИПЕРКОВО, С. КАРАМАНОВО, С. НОВГРАД И С. ДЖУЛЮНИЦА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ" С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“