21.10.2019 г. 
„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019-2020 ГОДИНА“

Решение за откриване на процедура; 
Обявление за обществена поръчка;
Заглавна страница;  
ЧАСТ I. Указания и изисквания към участниците;
ЧАСТ II: Технически спецификации; 
ЧАСТ III: Методика за оценка на офертите;
ЧАСТ IV: Проект на договор; 
Образци:
     Образец 1 – Опис на документи; 
     Образец 2 – ЕЕДОП;
     Образец 3 – Предложение за изпълнение на поръчката;   
     Образец 4 – Ценово предложение;
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

15.11.2019 г.

22.11.2019 г.
Протокол № 3 от 21.11.2019 г. 
Протокол по 181 от ЗОП от 21.11.2019 г. 
Решение № РД 11/161 от 22.11.2019 г. за определяне на изпълнител
17.12.2019 г.
Обявление за възложена поръчка  
Линк с обявление в АОП: 
Договор № 13704122019ДЗ ОТ 04.12.2019 г.  

11.05.2020 г.