04.06.2019 г. 
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 1 ОТ ЗОП – с предмет:
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“, УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ И УЛ. „ЕТЪР“ В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“
Решение за откриване на процедура; 
Обявление за обществена поръчка;  
ЧАСТ I. Указания за подготовка на офертите за участие в обществена поръчка;
ЧАСТ II: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите за СМР; 
ЧАСТ III: Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка; 
ЧАСТ IV: Проект на договор;  
Образци на документи;  
Технически проект; 
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
05.07.2019
Протокол № 1 от 28.06.2019 година  
Протокол № 2 от 05.07.2019 година  
Съобщение за отваряне на Ценовите оферти  
11.07.2019 
Протокол №3 от 11.07.2019 г.  
Решение № РД 11/100 от 11.07.2019 г.  
28.08.2019 г.
Обявление за възложена поръчка; 
ЛИНК С ИНФ. В АОП;
Договор № 09602082019ДЗ от 02.08.2019.
15.11.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №09602082019ДЗ от 02.08.2019г.; 
ЛИНК С ОБЯВЛЕНИЕ В АОП: