02.11.2018

Предоставяне на услуги по Приложение № 2  към ЗОП във връзка с организиране и провеждане на публични събития за нуждите на община Ценово по проект “Трансгранично партньорство между Ценово - Хотареле - Гряка срещу природни рискове“, регистрационен номер ROBG-417, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020” 

Решение  
Технически спецификации  
Проект на договор  
Образци на документи  
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  

19.11.2018
 
14.12.2018