16.12.2019 г. 
Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ ОТ ЗОП – с предмет: 
„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ ЗА ОБЩИНА ЦЕНОВО“

19.12.2019 г.
1. Решение № РД 11-172 от 16.12.2019 г.  
2. Линк с Решение на ел. стр. АОП: 
3. Обявление АОП  
4. Линк с обявление АОП:
5. Обявление ЕС
6. Линк с обявление ЕС:
7. Съдържание;  
8. Указания и изисквания;  
9. Техническа спецификация;  
10. Проект на договор;  
11. Образци на документи;  
12. Информация по чл. 44, ал. 3, т.1 от ЗОП  
30.01.2020 г.
1. Протокол № 1 от 24.01.2020 г.;  
2. Протокол № 2 от 30.01.2020 г.  
3. Съобщение за отваряне на ценовите оферти  
10.02.2020 г.
1. Протокол 3 от 07.02.2020 г.  
2. Доклад на комисията от 10.02.2020 г.   
3. Решение № РД 11/024 от 10.02.2020 г. за определяне на изпълнител    
17.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка в АОП 
Линк в АОП: 
Обявление за възложена поръчка на страницата на ЕС  
Линк на страницата на ЕС: 
Договор № 02728022020ДЗ от 28.02.2020 г. 
10.06.2021 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 02728022020ДЗ ОТ 28.02.2020г 
Линк в АОП >>