15.07.2019 г. 

Публично състезание по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП – с предмет:
„УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ С. КАРАМАНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“ 
- Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1; 
- Диаграма на работната ръка – Приложение № 2; 
- Диаграма на механизацията – Приложение № 3; 
- Количествена сметка (КС) - Приложение № 4; 
- Количествено стойностна сметка (КСС) – Приложение № 5.
25.07.2019 Г.
Отговори на въпроси от 22.07.2019 година 
29.07.2019 Г.
Отговори на въпроси от 26.07.2019 година 
31.07.2019 Г.
Отговори на въпроси от 29.07.2019 година 
03.09.2019 г.
Протокол № 1 от 03.09.2019 година  
12.09.2019 г. 
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 
20.09.2019 г.
Протоколи от работата на комисията  
Решение за определяне на изпълнител  
15.11.2019 г.
07.08.2020 г.
Информация за приключил договор за обществена поръчка  
Линк в АОП >>