10.01.2019 г. 
Открита процедура по ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1, буква „б“ ОТ ЗОП –с предмет: 
ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ ЗА РАБОТА ПРИ ТЕЖКИ ТЕРЕНИ С ИНТЕРВЕНЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020“ 

11.01.2019
Решение за откриване на процедура;  
Решение в РОП на АОП  
Обявление за обществена поръчка;  
Обявление в РОП на АОП   

14.01.2019
 01.04.2019
09.04.2019 г.

08.05.2019 г. 
Договор № 05919042019ДЗ от 19.04.2019 г.  
Обявление за възложена поръчка ЕС  
Обявление за възложена поръчка АОП   
Обявление в ЕС  
Обявление АОП   
06.01.2020 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка АОП. 
Линк в АОП >>