27.12.2018 г. 

Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП – с предмет:
“РАЗРАБОТВАНЕ НА 1 ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ПО-ДОБРА КООРДИНАЦИЯ И ЕФЕКТИВНА РЕАКЦИЯ НА СЪВМЕСТНО ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА ЦЕНОВО, КОМУНА ХОТАРЕЛЕ И КОМУНА ГРЯКА”

14.02.2019 г.
17.04.2019
18.02.2020 г.