09.05.2017

Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет:  

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ – НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ЗА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ 

Решение в АОП  
Обявление в АОП  
Решение   
Обявление   
Заглавна страница  
Образци на документи   
Указания за подготовка на образците на документи   
Технически спецификации   
Проект на договор  
Указания за подготовка на офертите  
Информация ЧЛ. 44, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП   

Съобщение по чл. 57, ал.3 от ППЗОП от 13.06.2017

27.06.2017
Протокол 1 и 2 от 27.06.2017  
РешениеРД 11/ 068 от 27.06.2017  
РешениеРД 11/ 088 от 21.07.2017 за изменение на РешениеРД 11/ 068 от 27.06.2017     

10.08.2017
Решение РД 11/ 097 от 10.08.2017 за прекратяване на обществена поръчка

28.08.2017
Обявление за възложена поръчка-Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка  
Обявление за възложена поръчка в АОП