30.04.2018 г. 

Предмет на поръчката: 

„Предоставяне на услуги по Приложение № 2 към ЗОП във връзка с организиране, провеждане, логистично обезпечаване, включително и хотелско настаняване, на мероприятия за нуждите на община Ценово по проект, финансиран по програма за трансгранично  сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020, по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция 1 – Организиране и провеждане на мероприятия по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020.

Обособена позиция 2 - Логистично обезпечаване, включително и хотелско настаняване във връзка с мероприятия по проект, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020

Решение  
Технически спецификации  
Заявление по ОП1;  
Заявление по ОП 2;  
Проект на договор по ОП 1;  
Проект на договор по ОП2;  
Образец 2 – ЕЕДОП;   
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

17.05.2018 г.  
Протокол №1 от 11.05.2018 година. 
Протокол №2 от 11.05.2018 година.  
Протокол №3 от 11.05.2018 година.  
Протокол №4 от 11.05.2018 година.  
Протокол №5 от 11.05.2018 година.  
Протокол №6 от 11.05.2018 година.  
Протокол №7 от 11.05.2018 година.  
Протокол №8 от 14.05.2018 година.  
Доклад на комисията от 15.05.2018 година.  
Решение № РД 11/062 от 17.05.2018 година за определяне на изпълнители.  

21.06.2018 г.
Обявление за възложена поръчка в АОП 
Обявление за възложена поръчка  
Договор № 07015062018ДЗ от 15.06.5018 г.  
Договор № 07115062018ДЗ от 15.06.2018 г.  

13.06.2019 г.
1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 07015062018ДЗ от 15.06.2018 г.;  
2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 07115062018ДЗ от 15.06.2018 г.;