26.07.2016

„ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В С. ЦЕНОВО, С. ДОЛНА СТУДЕНА, С. БЕЛЦОВ, С. БЕЛЯНОВО, С. КРИВИНА, С. ПИПЕРКОВО, С. КАРАМАНОВО, С. НОВГРАД И С. ДЖУЛЮНИЦА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ" С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“

Решение в АОП    
Обявление в АОП    
Решение  
Обявление  
Заглавна страница  
Технически спецификации  
Образци на документи 
Указания за подготовка на образците на документи  
Проект на договор  
Указания за подготовка на офертите  
Информация ЧЛ. 44, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП  
13.09.2016 г.
Протокол № 1 от 12.09.2016 г. 
29.09.2016
Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП  
12.10.2016 г. 
Протоколи 1, 2 и 3      
Решение РД-11/172 от 12.10.2016 
01.11.2016 г.