08.05.2018 г. 

Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет:

Предмет на поръчката: 

РАЗРАБОТВАНЕ НА 1 НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ И 1 ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

19.06.2018
30.08.2018 г.