24.10.2016
Публично състезание по ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗОП –с предмет: 

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016-2017 ГОДИНА“  

Решение в АОП 
Обявление в АОП    
Решение   
Обявление   
Заглавна страница  
Образци на документи  
Указания за подготовка на образците на документи  
Технически спецификации  
Проект на договор  
Указания за подготовка на офертите  
Информация ЧЛ. 44, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП  
23.11.2016
Протокол 1 от 23.11.2016  
Съобщение по чл. 57, ал.3 от ЗОП  
30.11.2016
Протокол 1 и 2 от 30.11.2016  
Решение 204 от 30.11.2016   
07.12.2016