02.08.2019 г. 
Публично състезание по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП – с предмет:
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница”

Решение № РД 11/108 ОТ 02.08.2019 г.  
Обявление за поръчка  
Титулна страница  
Указания, необходими за подготовката на офертите   
Методика за определяне на комплексна оценка на офертата   
Технически спецификации   
Проект на договор   
Образци на документи  
Инвестиционен проект за : 
- УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ С. ДЖУЛЮНИЦА   
- УЛ. В. ЛЕВСКИ С. ДОЛНА СТУДЕНА      
- УЛ. ХАН КРУМ С. ДОЛНА СТУДЕНА      
- УЛ. ХАН АСПАРУХ С. ЦЕНОВО    
 Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП   
12.09.2019 г. 
Протокол 1 от 12.09.2019 г.
24.09.2019 г. 
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
01.10.2019 г.
1. Протоколи № 1, 2, 3 и по чл. 181, ал. 4 от ЗОП  
2. Решение за определяне на изпълнител  
25.10.2019 г.
Обявление за възложена поръчка;  
ЛИНК С ИНФ. В АОП 
Договор № 13125102019ДЗ от 25.10.2019.
25.09.2020 г. 
Допълнително споразумение към договор № 13125102019ДЗ от 25.10.2019. 

21.07.2021 г.
Обявление за приключване на договор за ОП  
Линк в РОП: https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1017186