Предмет на поръчката: 
ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТАТИВНА СГРАДА С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ   

Обява № 017 от 07.05.2019 г. ;  
Технически спецификации;   
Проект на договор;   
Образци на документи;  
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  

 17.05.2019 г.
Съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване на поръчката