Предмет на поръчката: 
ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТАТИВНА СГРАДА С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ