Предмет на поръчката: 
„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Ценово, област Русе, по шест обособени позиции, по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград и с. Джулюница, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.”

1. Обява № 021 от 08.08.2019 г. 
2. Методика за оценка на офертите  
3. Технически спецификации;  
4. Проект на договор;   
5. Образци на документи;  
6. Технически проекти;  
– УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ С. ДЖУЛЮНИЦА   
– УЛ. В. ЛЕВСКИ С. ДОЛНА СТУДЕНА   
- УЛ. ХАН КРУМ С. ДОЛНА СТУДЕНА   
- УЛ. ХАН АСПАРУХ С. ЦЕНОВО   
-  УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ “ С. НОВГРАД   
-  УЛ. „ЗОРА “ С. КАРАМАНОВО   
-  УЛ. „ЯНКО ЯНАКИЕВ“ С. БЕЛЯНОВО   
-  УЛ. „ТУНДЖА“ С. ПИПЕРКОВО   
-  УЛ. „ОХРИД“ С. КРИВИНА   
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП 

20.08.2019 г.