Предмет на поръчката: 
„Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка,  по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.”

Обява № 025 от 16.01.2020 г.  
Методика за оценка на офертите  
Технически спецификации;  
Проект на договор; 
Образци на документи;  
Технически проект;  
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  

04.02.2020 г. 
Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти    

11.02.2020 г
Протокол от работата на комисията 

10.03.2020 г.
Договор 02012022020ДЗ