Предоставяне на външна експертиза и услуги, свързани с управлението на проект ROBG-417 "Трансгранично партньорство между Ценово-Хотареле-Гряка срещу природни рискове", финансиран по програма INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.

Обява № 013 от 13.11.2018 г.  
Указания за подготовка на офертите  
Указания за попълване образците на документи 
Технически спецификации  
Проект на договор 
Образци на документи  
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  

22.11.2018 г. 

10.12.2018 г.
Протокол от 10.12.2018 

13.02.2019 г.
ДОГОВОР № 01608012019ДЗ  ОТ  08.01.2019