Закупуване на офис оборудване по проект ROBG-417 “Трансгранично партньорство между Ценово-Хотеларе-Греака срещу природни рискове“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V¬A Румъния ¬ България 2014 ¬ 2020

Обява № 011 от 25.09.2018 г.  
Титулна страница 
Указания   
Методика за оценка на офертите  
Технически спецификации   
Проект на договор  
Указания за попълване образците на документи 
Образец 1– опис на документи  
Образец 2 – ЕЕДОП  
Образец 3  
Образец 4  
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  

28.09.2018
Заповед за отмяна >>