Предмет на поръчката: 
„Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка,  по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.”

1. Обява № 023 от 09.08.2019 г.  

2. Методика за оценка на офертите  

3. Технически спецификации;  

4. Проект на договор; 

5. Образци на документи;  

6. Технически проект;  

7. Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП  

29.08.2019 г.