Предмет на поръчката: 
„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕТНОГРАФСКА МУЗЕЙНА СБИРКА В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”

1. Обява 028 от 21.05.2020 г.;  
2. Технически спецификации;  
3. Методика за оценка;  
4. Проект на договор;  
5. Образци;  
6. Инвестиционен технически проект; 
7. Информация по чл. 44 от ЗОП