• Предложение на Кмета на Община Ценово за актуализиране на годишна програма
  9.06.2014

   

  9.06.2014

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповеди на кмета на община Ценово за определяне на спечелил тръжна процедура
  21.05.2014

   21.05.2014

 • Заповед за изработване на изменение на план за регулация на УПИ Х11 -81 в кв. 9 с. Ценово
  19.05.2014
 • Подаване заявки за оказване на помощ при придвижване до СИК
  12.05.2014

   

   СЪОБЩЕНИЕ

 • Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване
  30.04.2014

   О Б Я В Я В А:

 • Периодът 13.03.2014 г – 31.03.2014 г е обявен за пролетно почистване:
  14.03.2014

  14.03.2014

  Уважаеми съграждани!

 • Уведомяваме ви, че съгласно чл. 40, ал. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие се забранява
  14.03.2014
  14.03.2014
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   Уведомяваме ви, че съгласно чл. 40, ал.
 • Заповед за утвърждаване формула за разпределение на средствата от държавния бюджет
  10.03.2014
  10.03.2014
  З  А  П  О  В  Е  Д
  № 041
  с.
 • Заповед на кмета на Община Ценово за сключване на договор за продажба на поземлен имот на 230/1000 кв.м.
  14.01.2014

   

  14.01.2014

 • Заповед на кмета на Община Ценово за сключване на договор за продажба на имот Общинска собственост
  14.01.2014

   

  14.01.2014

  Заповед РД - 11 -007 от 13.01.2014 на кмета на Община Ценово
  за сключване на договор за продажба на имот Общинска собственост  с отстъпено право на строеж урегулиран поземлен имот УПИ V - 373, кв. 29, АЧОС № 2504/05.11.2013г. по регулационния план на с. Долна Студена, ул. „Васил Левски" № 3 с площ 1546 кв. м