• Предложение на Кмета за допълване на годишна програма
  11.03.2015

  11.03.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Предложение от Кмета на Община Ценово за актуализиране на годишната програма
  4.03.2015

   

 • Заповед на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ
  24.02.2015

  24.02.2015

  Заповед на кмета на общината за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - моторно превозно средство, автобус марка "Мерцедес" модел 0309. 

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване аренда за срок от 10 /десет/ стопански години
  19.02.2015

   19.02.2015

 • Заповед на кмета на общината за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години
  18.02.2015

   

  18.02.2015

  Заповед на кмета на общината за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години, върху описаните в Приложение - 1 имоти, общинска частна собственост на Сдружение с обществено полезна дейност „ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЯНТРА"

 • Забранява се провеждането на пазари и изложби на домашни и други птици на територията на общината
  11.02.2015

  С оглед предпазване и ограничаване проникването на болестта Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Община Ценово се забранява провеждането на пазари и изложби на домашни и други птици на територията на общината

  цялата заповед >>

 • ОТЧЕТ на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
  6.02.2015

   06.02.2015

  О  Т  Ч  Е  Т

  на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при Община  Ценово за 2014 година

  отчет на МКБППМН за 2014 >> 

   
 • Заповед на кмета на Община Ценово за прекратяване на договори за аренда
  30.01.2015

   

  Заповед на кмета на Община Ценово за прекратяване на договори за аренда

 • Обява за набиране на кадрови военнослужещи - Враца
  21.01.2015
  21.01.2015
  Обява за набиране на кадрови военнослужещи - Враца
 • Заповед на кмета на общината за утвърждаване на процедура за подпомагане на животновъдите
  21.01.2015

  21.01.2015

  Заповед на кмета на общината за утвърждаване на процедура за подпомагане на животновъдите на територията на Община Ценово. 

  цялата заповед >>