15.12.2021

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 156 от 13.12.2021г., Заповед №РД-11/ 157 от 13.12.2021г., Заповед №РД-11/ 158 от 13.12.2021г., Заповед №РД-11/ 159 от 13.12.2021г., и Заповед №РД-11/ 160 от 13.12.2021г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – общинска собственост, представляващ пасища  и мери от общинския поземлен поземлен фонд, намиращ се на територията на Община Ценово.

Заповед №РД-11/156>>  

Заповед №РД-11/157>>  

Заповед №РД-11/158>>   

Заповед №РД-11/159>>   

Заповед №РД-11/160>>