• Предложение на кмета относно изменение и допълнение на Наредба 1 и Наредба 3
  24.08.2015

   

   

  24.08.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  от д-р Петър Георгиев Петров

 • Заповеди на директора на ОД Земеделие гр. Русе за определяне на комисии, които ще ръководят сключването на споразуменията
  10.08.2015

  10.08.2015

  ОБЯВА

  Заповеди на директора на ОД Земеделие гр. Русе за определяне на комисии, които ще ръководят сключването на споразуменията между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи на територията на Община Ценово.

 • Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилия участник в проведения на 24.07.2015 г. публично оповестен конкурс за отдаване наем за срок от 5 /пет/
  10.08.2015

  10.08.2015

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните недвижими имоти общинска собственост
  5.08.2015

  05.08.2015

   ОБЯВА

  На основание Заповед № РД-11- 114 от 04.08.2015 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните недвижими имоти общинска собственост:

 • Покана за участие в IX-ти Фолклорен събор "Ценово пее и танцува"
  30.07.2015

  30.07.2015

  ПОКАНА
  ЗА УЧАСТИЕ В IX-ти ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
  „ЦЕНОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА”

 • Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелил участник в проведената процедура за публичен търг
  29.07.2015

  29.07.2015

  ОБЯВА

  Заповед на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелил участник в проведената процедура за публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - моторно превозно средство, автобус марка "Мерцедес" модел 0309. 

 • Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници
  20.07.2015

  20.07.2015

  ОБЯВА

  Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници в проведения на 16.07.2015 г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване наем за срок от 5 /пет/ години земя общинска собственост:

 • Предложение на Кмета относно допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  9.07.2015

   09.07.2015

 • Открива се процедура по провеждане на публично оповестен конкурс
  30.06.2015

   30.06.2015

 • Отмяна на втори етап за приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти
  22.06.2015