• Регистър за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ценово
  21.10.2015

   

   21.10.2015 

  Регистър за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ценово
 • Заповеди на одобрените от областна дирекция "земеделие" Русе споразумения
  9.10.2015

   

  09.10.2015 

 • Предложение на кмета за допълване на общинска програма
  9.10.2015

  09.10.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповед № 362 от 05.10.2015 във връзка с честотата на извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване
  5.10.2015
 • Покана за провеждане на консултации
  5.10.2015

  05.10.2015

  Покана

 • Заповед РД-11 - 133 от 29.09.2015 година на Кмета на Община Ценово
  2.10.2015

  02.10.2015

  ОБЯВА

  Заповед РД-11 - 133  от 29.09.2015 година на Кмета на Община Ценово за определяне спечелил търг с явно наддаване за продажба  настояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Община Ценово            

 • Обява за търг с явно наддаване за продажба настояща дървесина
  17.09.2015
  17.09.2015
  ОБЯВА
  На основание Заповед РД-11 - 131  от 17.09.2015 година на Кмета на Община Ценово за провеждане на търг с явно наддаване за продажба  настояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Община Ценово          
 • Предложение на кмета относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  4.09.2015

   

   04.09.2015

 • Предложения на Кмета на Общината за допълване на годишната програма
  2.09.2015

  02.09.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници
  26.08.2015

  26.08.2015

  ОБЯВА

  Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници в проведения на 20.08.2015 г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване наем земя общинска собственост: