• Заповед на Кмета на Община Ценово за пролетно почистване през периода 22.03.2016 - 04.04.2016
  21.03.2016
 • Съобщение относно допустимите количества билки за събиране
  21.03.2016
 • Списъци на оценени кандидати
  14.03.2016
 • Изработен е проект на заповед за обявяване на защитена зона
  7.03.2016
  07.06.2015
  Изработен е проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000610 „Река Янтра” 

   

   

   

   

 • Покана за подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР
  2.03.2016

  02.03.2016 

     УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Общинските администрации на общините Ценово и Свищов имат удоволствието да Ви поканят на подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР.

 • Предложение за допълване на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово
  2.03.2016

  02.03.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Наредба допълване на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово

 • Инвестиционно предложение за Регионален обучителен център
  1.03.2016

   01.03.2016 

  На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2015 г.)

 • Списък на пасища и мери, собственост на Община Ценово определени за индивидуално ползване
  29.02.2016

  29.02.2016

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповеди за прекратяване на договори
  26.02.2016

  26.02.2016 

  Във връзка с § 15, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.),  на което основание и във връзка чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез настоящата:

 • УВЕДОМЯВАМЕ Всички заинтересовани физически и юридически лица, има инвестиционно предложение - Регионален обучителен център за повишаване на квалификацията в с. Ценово
  15.02.2016
  15.02.2016
  • УВЕДОМЯВАМЕ Всички заинтересовани физически и юридически лица, има инвестиционно предложение - Регионален обучителен център за повишаване на квалификацията в с.