• УВЕДОМЯВАМЕ Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Георги Стефанов Костадинов има инвестиционно предложение
  14.12.2015

  ОБЯВА
  От Община Ценово
  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр. 25/2003г./
  УВЕДОМЯВАМЕ:

 • Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на комисия, която да извърши 72-часова проба на подземна поливна система
  10.12.2015

   10.12.2015 

 • Предложение на кмета за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за местните данъци, такси и цени на услуги
  8.12.2015

  08.12.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Община Ценово обявява списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността „Секретар на община”
  7.12.2015

   07.12.2015

 • Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на комисия, която да извърши 72-часова проба на новоизграден фонтан
  4.12.2015

  04.12.2015 

  ЗАПОВЕД

  Заповед на кмета на Община Ценово за определяне на комисия, която да извърши 72-часова проба на новоизграден фонтан, на обект "ПАРК ЗА ОТДИХ" в с.Ценово.

  прочети » 

   
 • Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници
  1.12.2015

  01.12.2015

  ОБЯВА

  Заповеди на кмета на Община Ценово за обявяване на спечелилите участници в проведения на 30.10.2015 г. в сградата на Община Ценово публично оповестен конкурс за отдаване аренда за срок от 10 /десет/ години земя общинска собственост:

 • Заповеди на кмета на община Ценово за учредяване право на ползване за срок от 10 /десет/ години
  1.12.2015

   01.12.2015

  Заповеди на кмета на община Ценово за учредяване право на ползване за срок от 10 /десет/ години, за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства 

  Заповед 149 >> 

 • Община Ценово обявява конкурс за длъжността "Секретар на община".
  19.11.2015

  19.11.2015

  Община Ценово обявява конкурс за длъжността "Секретар на община". 

  прочети »  

   
 • На 27.11.2015г./петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово ще се проведе публично обсъждане на Бюджета за 2016г.
  19.11.2015

   19.11.2015

  СЪОБЩЕНИЕ
  На 27.11.2015г./петък/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ценово ще се проведе публично обсъждане на Бюджета за 2016г. 
   
   
   
   
   
 • Предложение за П р а в и л н и к за организацията и дейността на Общинския съвет
  11.11.2015

  11.11.2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  Относно: предложение за приемане на

  П Р А В И Л Н И К

  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ