• Предложение за допълване на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово
  2.03.2016

  02.03.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

     ОТНОСНО: приемане на Наредба допълване на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово

 • Инвестиционно предложение за Регионален обучителен център
  1.03.2016

   01.03.2016 

  На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12/2015 г.)

 • Списък на пасища и мери, собственост на Община Ценово определени за индивидуално ползване
  29.02.2016

  29.02.2016

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Заповеди за прекратяване на договори
  26.02.2016

  26.02.2016 

  Във връзка с § 15, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.),  на което основание и във връзка чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез настоящата:

 • УВЕДОМЯВАМЕ Всички заинтересовани физически и юридически лица, има инвестиционно предложение - Регионален обучителен център за повишаване на квалификацията в с. Ценово
  15.02.2016
  15.02.2016
  • УВЕДОМЯВАМЕ Всички заинтересовани физически и юридически лица, има инвестиционно предложение - Регионален обучителен център за повишаване на квалификацията в с.
 • Предложение на Кмета за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
  12.02.2016
  12.02.2016
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе
     ОТНОСНО: допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
 • Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  11.02.2016

  11.01.2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Обявление за прием на документи от потребители и персонал по проект "Независим живот за жителите на Община Ценово
  8.02.2016

 • СПИСЪК На кандидатите, които се допускат до събеседване за определяне за обществени възпитатели за 2016 г. към МКБППМН при Община Ценово.
  28.01.2016

  28.01.2016

  С П И С Ъ К

   На кандидатите, които се допускат до събеседване за определяне за обществени възпитатели за 2016 г. към МКБППМН при Община Ценово.

  1. Любен Кирилов Атанасов

  2. Панайот Русев Русев

  3. Камелия Леонова Божкова

   

   

 • Започва приемането на заявления от кандидати за медицински специалисти
  22.01.2016
  22.01.2016